Organisatie Stichting

“Ik ondergeteekende Johannes Harmannus Theodorus Wilhelmus van den Ham, oud-notaris, wonende te Lunteren, eigenaar van het zogenaamde Buurtbosch, gelegen op den Berg te Lunteren, willende de toekomst van dat bosch verzekeren ten voordeele en nutte van het dorp Lunteren, verklaar dientengevolge bij dit mijn testament in het leven te roepen en daar te stellen eene Stichting onder den naam van Het Luntersche Buurtbosch gevestigd te Lunteren. Aan deze stichting maak en legateer ik bij dezen:

  1. In vollen eigendom al de tot genoemd Buurtbosch behoorende gronden, afkomstig van de voormalige Buurt van Lunteren en Meulunteren (....)
  2. Eene som van drieduizend gulden om de renten daarvan tot onderhoud van het Bosch aan te wenden.”

Op deze wijze werd op 15 januari 1912 de Stichting Het Luntersche Buurtbosch opgericht. In zijn testament had notaris van den Ham de statuten van deze stichting geformuleerd. Voor de samenstelling van het bestuur werd en is bepaald dat deze maximaal uit drie personen mag bestaan, alle drie wonende in de kom van Lunteren.

Deze stichting heeft als belangrijkste taak de toekomst van het buurtbos te verzekeren, zodat de inwoners van Lunteren, aan wie notaris Van den Ham het bos bij het overlijden heeft geschonken, er blijvend plezier aan kunnen beleven.

De rente van de destijds geschonken drieduizend gulden is uiteraard te weinig om het bos te onderhouden. Gelukkig helpen de gemeente Ede, de Rijksoverheid en de Vereniging van Vrienden de Stichting bij het onderhoud en de exploitatie.

In 2008 heeft de Stichting een belangrijke erfenis ontvangen met als ‘last’ daarmee het bezit van de Stichting uit te breiden.

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder het tabblad ANBI Stichting kunt u lezen waarom dat zo is.

​Samenstelling bestuur

Henk Luchtmeijer (voorzitter)
Ad Jonker (penningmeester)
Maarten Vriens (algemeen lid)

Hendrik Prins (algemeen lid)
Ab Welgraven (algemeen lid)
Henk Budding (adviseur)


Verdere gegevens

Contactadres:
Stichting Het Luntersche Buurtbosch
Postbus 107, 6740 AC Lunteren

E-mail: info@buurtbosch.nl
Bank nr.: NL03 RABO 0337 5040 32
KvK nr.: 41047528
Fiscaal nr.: NL0035.97.477.B.01